วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

        เว็บบล็อกนี้ เป็นพื้นที่ในการบันทึกและติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกต่างๆ ที่กำลังออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับโรงเรียนร่วมโครงการฝึกประสบการณวิชาชีพครู
        สำหรับตอนนี้ อาจารย์นิเทศและนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุกคนกำลังสร้างสรรค์เว็บบล็อกของตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึก รายงานผลการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละวัน พร้อมทั้งนำเสนอรูปภาพไปเป็นหลักฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  เพื่อนำเสนอต่ออาจารย์นิเทศทั้งนิเทศวิชาเอกและนิเทศทั่วไป

        การใช้เว็บบล็อกเพื่อการนิเทศนักศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้
        1. เพื่อการบันทึกรายการทั้งข้อความและรูปภาพปฏิบัติงานระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้งในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน
        3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการนิเทศ ติดตามผล ระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา
        4. เพื่อให้ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการนิเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
        5. เพื่อสร้างความผูกพันเชิงกัลยาณมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับโรงเรียนร่วมโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น